icon

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 1. Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за организацията и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях - Министерството на здравеопазването - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135608240
 2. Наредба № 15/2005 г. за имунизациите в Република България - Министерството на здравеопазването - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504228
 3. Наредба за приобщаващото образование
 4. Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/-549433854
 5. Закон за предучилищното и училищното образование (в сила от 01.08.2016) - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136641509
 6. Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136850647
 7. Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места (обн. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.) - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2137210405
 8. Постановление № 231 от 1 август 2022 г. за определяне на реда и условията за предоставяне на средствата от държавния бюджет за компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в общински и държавни детски градини - https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=8C98F80447B135475553EB19AFE4F9BF?idMat=175402 с допълнение https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=069819A3AD2E23FA3F455D2FCE1C05C7?idMat=177310
 9. Закон за закрила на детето - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134925825
 10. Закон за защита от дискриминация - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135472223
 11. Закон за електронното управление - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555445
 12. Закон за електронното управление - https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135555445
Сподели